Arise, awake, and stop not till the goal is reached
- Swami Vivekananda
0422 - 2542481 / 0422-2556351 school.rsp@bvbcbe.in
News :

Management

Home / Management
Shri B.K.Krishnaraj Vanavarayar Chairman
Dr. S.V.Balasubramaniam Vice Chairman
Shri N.V.Nagasubramaniam Vice Chairman
Shri C.R.Suryanarayan Hon. Joint Secretary
Shri M. Alagiriswamy Hon. Treasurer
Dr. M.Manickam Member
Shri B.Balchand Member
Dr. Sirpi Balasubramaniam Member
Smt. Kalyani Sankar Member
Shri Shreegopal Maheshwary Member
Shri D.Vidyaprakash Member
Shri S.Krishnamurthy Member
Dr. (Ms.) Kezevino Aram Member
Shri D.Balasundaram Member
Shri N.Krishna Kumar Member
Shri R.Ravindran Member
Shri P.N.Santhanagopal HO Representative
Shri V.V.Bhaskaran HO Representative
Shri V.Prabhakar Rao Registrar