~~ Bharatiya Vidya Bhavan School - Ajjanur School ~~
"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”
- Mahatma Gandhi
Bharatiya Vidya Bhavan strives to Empower the youth to Enrich the Nation

Management

Home / Management

 

Shri B.K.Krishnaraj Vanavarayar Chairman
Dr. S.V.Balasubramaniam Vice Chairman
Shri M. Alagiriswamy Hon. Treasurer
Shri C.R.Suryanarayan Hon. Joint Secretary
Dr. M.Manickam Member
Shri B.Balchand Member
Dr. Sirpi Balasubramaniam Member
Smt. Kalyani Sankar Member
Shri Shreegopal Maheshwary Member
Shri D.Vidyaprakash Member
Shri S.Krishnamurthy Member
Dr. (Ms.) Kezevino Aram Member
Shri N.V.Nagasubramaniam Member
Shri D.Balasundaram Member
Shri N.Krishna Kumar Member
Shri P.N.Santhanagopal HO Representative
Shri V.V.Bhaskaran HO Representative
Shri V.Prabhakar Rao Registrar